actueel nieuws terug klik om pagina af te drukken

 

20-10-1983

H.B. van Ommen jr. (Lugt Sobbe):
Ander systeem nodig voor vaststelling van percentages blijvende invaliditeit.

"De ongevallenverzekering, zoals die vandaag de dag in ons land wordt aangeboden, haalt het jaar 1995 niet. De voorwaarden zijn achterhaald en absoluut consumentonvriendelijk. Iedereen in de branche weet dat, maar niemand heeft daaraan ooit iets gedaan".

Deze stelling poneerde directeur H.B. van Ommen jr. van Lugt Sobbe tijdens de panel- discussie over outside risks bij de assurantieclub VPV in Rotterdam.

Hij vindt dat de dekkingselementen

  • overlijden (A),
  • daguitkering (C) en
  • geneeskundige kosten (D)

van de ongevallenpolis allang verdrongen zijn door resp. de 'veel betere risicolevensverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering en de ziektekosten verzekering.

Over het andere dekkingselement (blijvende invaliditeit,B) zei Van Ommen het volgende:
“..de schaderegeling bij blijvende invaliditeit is in alle ongevallenpolissen builengewoon gebrekkig geregeld. Bovendien leiden schades veelvuldig tot problemen. vooral als vaststaat dat ziekte heeft bijgedragen tot het ontstaan en/of de ernst van de invaliditeit. Zoals bijvoorbeeld het onwel worden achter het stuur van de auto, waarná tegen een boom wordt gereden en blijvende invaliditeit ontstaat".

Gliedertaxe
Van Ommen's grootste bezwaar tegen de huidige ongevallenpolis is het vaste percentage van de voor blijvende invaliditeit verzekerde som, dat wordt uitgekeerd bij blijvend (functie)verlies van een aantal met name genoemde lichaamsdelen, de zogeheten Gliedertaxe.

"Honderden lichaamsdelen, zoals knieschijf en longen, worden in de Gliedertaxe niet genoemd. Bovendien worden geen percentages gegeven voor de uitkering bij gedeeltelijke blijvende invaliditeit per lichaamsdeel".

AMA-boek
Van Ommen is dan ook ,voorstander van afschaffing van de Gliedertaxe. Deze moet volgens hem worden vervangen door de richtlijnen voor de waardering van blijvende invaliditeit, zoals die zijn weergegeven in het boek 'Guides to Evaluation of Permanent Impairment' van de American Medical Association, een wetenschappelijk medisch boek, waarover zowel medici als juristen in diverse landen van de wereld bijzonder enthousiast zijn. aldus Van Ommen. "Het voordeel van bovengenoemde richtlijnen is, dat het 'handje klap' tussen beide partijen. vooral bij de vaststelling van de uitkeringspercentages bij gedeeltelijke blijvende invaliditeit. tot het verleden behoren".

( Lugt Sobbe/Eurolloyd heeft de AMA Guides in 1978 ingevoerd bij de
introductie van haar Carrière Stop Polis).

1. Outside risks:
Van Ommen verwacht dat de huidige ongevallenpolis na 1995 alleen nog in die gevallen worden toegepast, waarbij een ongeval het enige risico is waaraan een persoon tijdelijk wordt blootgesteld, zoals auto coureurs, stuntteams, astronauten en beroepen op uiterst gevaarlijke arbeidsplekken.
"De ongevallenverzekering is dus een branche die vanzelf naar de outside risks-verzekeraars toekomt".

2. Arbeids(on)geschiktheid:
Van Ommen is van mening dat. gezien het feit dat verzekeringen voor het risico van
arbeidsongeschiktheid niet meer te betalen zijn - de premies bedragen 20 a 25% van het verzekerde inkomen –het huidige systeem voor de vaststelling van de hoogte van de uitkeringen inzake blijvende invaliditeit of blijvende arbeidsongeschiktheid moet worden afgeschaft. De uitkeringsgrondslag voor AOV-verzekeringen moet, aldus Van Ommen, na één of. twee jaar volledige uitkering (de huidige basis) worden omgezet in een grondslag waarbij de arbeidsgeschiktheid als uitgangspunt wordt genomen.

"Iemand die bijvoorbeeld 50% arbeidsongeschikt is, moet gestimuleerd worden om voor die resterende 50% een baan te vinden. Zijn bijverdiensten moeten dan niet van zijn uitkering worden ingehouden.
Vindt hij geen baan, dan ligt de oorzaak daarvan niet aan zijn arbeidsongeschiktheid maar aan de werkeloosheid.
In dat geval zou hij naast zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering ook een WW uitkering moeten krijgen", aldus Van Ommen.

Hierdoor zullen volgens hem de schades fors teruglopen waardoor de premies voor AOV-verzekeringen kunnen worden verlaagd en daardoor betaalbaarder worden.

(mei 1988)
Inmiddels zijn alle verzekeraars overgestapt op de AMA Guides.

(september 2003)
Het kabinet maakt bekend dat zij de WAO gaat aanpassen conform deze
voorspellingen uit 1983.

 

.